دارای مدارک MCITP آمریکا در نصب و راه اندازی شبکه


عضو شورای عالی انفورماتیک در بخش طراحی وبسایت